Batı düşüncesiyle öğrenim gereği modern bilimsel tıpta da, hastalıkların esas sebebini modern klinik laboratuvar-röntgen diagnostikle araştırıp analize etme gayretlerinde aşikar olarak devam ettirilmekte, bunu yanında vücut dış örtüsü segmenter dermatom, myotom, sklerotom ise, sekonder ve sıklıkla paramedikal olarak kabul edilmektedir.Düşüncenin sembolü baş, kudretin sembolü aslan başı, düşünce ve kudretin sembolü Mısır piramitlerinde temsil edilen Firavun (Sphenx) başı gibi masallardaki benzetmelerle değil; hastalık durumlarında da baş bölgesinin fonksiyonel ve yapısal önemi büyüktür. Nitekim isteklerimizin gerçekleşemeyeceği bilinci veya arzu ve imkanların zorlanması, stres baş ağrılarına neden olabilir. Hayati zorunluluklar ve stres yorgunluklarının çözümünde düşünce ve iradeli teoretik aşırı faaliyetler her insanın başını ağrıtır. Klasik migren tiplerinde yazarlar tarafından örnek gösterilecek kişisellikte, ideal, karakterli, kendi sorunlarının çözümünde ayakta kalabilecek çeşitli insan tipleri tarif edilmiştir.

Teorik tradisyonel Çin tıbbında biyolojik aktif faaliyetlerin fonksiyonel denge düzenlenmesinde Jan enerji kuvvetli, Jin enerji daha zayıf olarak etkilemektedir. Barolin?in belirttiği gibi kaybedilmiş iş günlerinin dörtte birine semptomatik baş ağrıları sebep olmaktadır. Baş ağrısı semptomu genel tıp ve halk sağlığı çalışmalarında bu nedenle önemlidir.

Duyu organlarının yerleştiği başın ön bölümü vissero-kranyum, beynin yerleştiği kafatasının yan ve arka kısmı nöro-kranyum olarak adlandırılır.

Akupunktur her şeyden önce bir düzenleme, yani bir prensiptir. Akupunktur; vücut yüzeyinde tespit edilen ağrılı noktaların sıklıkla aynı meridyen veya meridyenle birleşen diğer meridyenin tonizasyon ve kaynak izometrik karşıt noktaları arasında üst ve alt ekstremiteler düzeyinde sirküle eden enerjinin eşitlenmesi prensibine dayanmaktadır (4, 32, 34).

Organizmamızın içerisinden veya dışarısından yapılan her türlü uyarıya (stimülasyon) cevap verebilen biyolojik nöro-vejetatif yapısı; S.O.R (Stimulus Organismus Respont) olarak adlandırılmıştır.

Bio yapısal bu fevkalade düzenleme, özellikle fonksiyonel hastalıklarda nöralterapi, mesela akupunktur ile bireye tedavi olma ve daha sağlıklı yaşama imkanı sağlar. Bu nedenle bu tür tedavide her şeyden önce kalıcı bir tedavi efekti elde edilmesi isteniyorsa, mesela; hastanın sadece spesifik baş ağrısının tedavisiyle yetinmeyerek, akupunktur prensipleri doğrultusunda her hastanın kendine has biyoenerjetik sirkülasyonunu dengelemeye çalışılmalıdır.

Fonksiyon bozukluğu bulunan organ veya organ gruplarının kendi meridyeni üzerinden etkilemek ampirik olarak etkili bulunmuştur. Baş bölgesinde noktalar aynı veya birleşim meridyenlerinin zıt noktaları ile keza uç (Tsing) noktaları ile birlikte ekstremiteler üzerinde bilateral kombinasyonu, mesela migren tedavisinde etkin olmuştur (4, 30, 32, 34).

Baş ağrılarının tedavisi için alınacak akupunktur noktalarının seçiminde her hastanın psiko-somatik-enerjetik profiline uygun seçim yapmak gerekir. Baş ağrılarının lokalizasyonuna bağlı olarak meridyen analizi yapılarak ayrım yapmak, tedavide başarıyı arttıracak ve etkili olacak akupunktur noktalarının seçimini kolaylaştırır.

Bütün Jang meridyenler baş bölgesinde yer alır (İK-SK-KB-İB-Mi) ve metabolizma regülatörü fonksiyonel Jang meridyeni olan 3I, bütün sonder meridyenler (sekonder-kapiller meridyenler) başta sonlanırlar. Meridyen Tae-Mo ve Jin-Oe haricinde mucize meridyenler (sekonder-kapiller özel fonksiyonları bulunan meridyen siklüsü) yine baş bölgesinde sonlanır (Tou-Mo, Jenn-Mo, Tchong-Mo, Jin-Keo, Yang-Keo, Jang-Oe). Esas meridyenlerde sirküle eden Oe (vücudu koruyucu potansiyel direnç), enerjinin yetersizliği durumlarında artmış patalojik biyoklimatik enerjinin etkisini gösterdiği ve yüzeysel ağrıdan sorumlu alt ve üst ekstremitelere ait tendomüsküler meridyenler (sekonder-yüzeyel-kapiller) de baş bölgesinde sonlanır.

Ayrıca meridyen harici özel fonksiyonları bulunan akupunktur noktaları (PaM) ve yine yeni fonksiyonları tanımlanan yine meridyen harici akupunktur noktalarının (Yeni Nokta) baş bölgesinde veya uzağında bulunan bazıları baş ağrıları tedavisinde kullanılmaktadır.

Örnek olarak PaM (Meridyen dışı nokta) (Taei-Yang, Yin-Trang, Yu-İao, Yi-Tsim, Pi-Tsim- Nei-Ying- Siang, Sap Sun) yeni nokta (25, 27, 28, 29, 30)

Teorik akupunktur bilgilerine göre Çinliler organizmadaki hayat enerjisi (Tsri) olarak adlandırılan biyolojik dinamik dengenin sevk ve idare edilebilmesi için 66 anahtar nokta bulmuşlardır. Bu noktaların çok önemli manası vardır. Bu noktalar?ın organizmal enerjisi regüle edilebilinir. Bu noktalar üst ekstremitelerde dirsek ile parmak uçları arasında, alt ekstremitelerde diz ile ayak parmakları arasında dağılmıştır. Her nokta bilinen parankimatöz (Yin) organları için 5element teorisine göre belirli elementlere aittir. İçerisi boş fonksiyonel organlar (Yang)?da kozmetik enrjetik Yin-Yang (Sempatik-Parasempatik) duruma göre bir sapma vardır. Çünkü Yin-Yang meridyenlerinde fonksiyonel enerji aynı fizyolojide değildir. Yin-Yin veya Yang-Yang fizyolojik durum daha çok birbirine aracı fonksiyonel değişim halinde Yin-Yang fonksiyonu içinde veya Yang-Yin fonksiyonu içinde dinamizm gösterir (Sempatik hakimiyet altında parasempatik fonksiyonların veya parasempatik hakimiyet altında sempatik fonksiyonların birlikte fonksiyon göstermesi).

Sentrafugal veya sentrapedal sirküle eden enerjinin giriş ve çıkış noktası diz ve dirsek bölgesinde bulunan HO-noktasıdır. Keza enerjetik sirkülasyonun başlangıç ve sonuç noktası her meridyenin Ting noktasıdır ve bu noktada da enerjetik etki zayıftır. Lo noktası (Birleşme noktası)?dır. Örneğin bir bağlantı damarı ile akciğer meridyeninden enerji kalın barsak meridyenine geçer.

Mesela KB meridyeninde enerji artmışsa ve AC meridyeninde enerji azalmışsa Lo noktası olan KB-6 uyarılır ve enerji eşitliği sağlanır (Ana-Oğul kuralı).

İnsan gökyüzü ile yeryüzü arasında, yani enerji ile materi arasında etkilenen bir mikrokosmosdur. Kosmotik enerji: Işık, oksijen, sıcaklık ve güneştir. Materi beslenme ile ilgilidir.

üneştir. Materi beslenme ile ilgilidir. İnsan kompleks bir sistemdir. Statik olarak üç strüktürü vardır:

1) Merkez-Çekirdek: Çeşitli organlar vardır.

2) Kılıf: İnsanın etrafı deri ile çevrilidir.

3) Birleştirici-Bağlayıcı sistem: İçle dış arasında haberleşmeyi sağlayan damarlar ve meridyenlerdir. Deri de yarı geçirgen olup, dış sistemle ilişkiyi sağlar. Bunların da üç fonksiyonu vardır:

a) Enerji alışverişi ile ilgili fonksiyon

b) Gelişim fonksiyonu

c) Otoregülasyon. Organizma dış strese karşı kendini alıştırır ve korur.

Bu fonksiyonel düzenleme 4 enerjiye bağlıdır.

I- Genetik enerji

En eski enerji formudur. Genetikle ilgili potansiyel bir enerjidir. Fiziksel, entellektüel ve psikolojik gelişimi sağlar. Bu potansiyel enerji yaşlılıkla gittikçe azalır. Bunun sonucu ölümdür. Menşeini ve fonksiyonel regülasyonu organ Böbrek Yin ve organ Mide Yang ile sekonder kapiller olarak adlandırdığımız (WM) wunder meridyenlerle sağlanır. Organizmal genel Anasayfaostazis yaratan, düzenleyen, koruyan bir enerji formudur.

II. İrade ve düşünceyi temsilen S.S.S kontrolündeki enerji biyolojik fonksiyonların regülasyonundan sorumlu enerji formu olup, sekonder kapiller olarak adlandırdığımız Sonder meridyenlerle (SM) ve tabii ki SSS?nin tüm yapısal, fonksiyonel bölümlerince sağlanır. Tüm SM Yin kendisiyle fonksiyonel bütünleşme yaptığı Yang meridyenine baş bölgesinde birleşir. Enerjetik bu sirkülasyon yolu üzerinde tüm SM kalbe uğrar; ancak kalp bir organ olarak değil, bilakis sembolik aktivite ve bilincin bir sınır alanı fonksiyonel merkez olarak kabul edilir.

III. IONG-ALİMENTAR

ENERJİ

Potansiyel bir enerji değildir. Hayatla birlikte geçer. Doğumdan sonra beslenme ve solunum sağlar. Beş Yin (Parankimatöz) organ, beş Yang (fonksiyonel) organ ve bir dolaşım ve seksüalite fonksiyonuna organize (DS) Yin ve metabolik fonksiyonların üzenleşicisi rolünde (3I) Yang olmak üzere 12 temel meridyenlerle taşınır ve dinamik denge korunur.

IV. OE-KORUYUCU DİRENÇ

ENERJİ

Hareketli bir enerjidir. Cilt altında bulunur. İklimle alakalıdır. Tendomüsküler meridyenlerle ((TMM) ) taşınır. Termo-baro-regülasyon, vazodilatasyonu sağlar.

Sonbaharda vücuda girerek etkileyen patolojik biyoklimatik enerji TM?nin Ting N.?sından etkiler. Eğer bu meridyen Yin M.?da ise meridyenin King ve Yu N.?sı, Yang organ ve Yang M.?de ise meridyenin King ve Ho N.?sı akupunkturize edilir. Çünkü Yu N.?sı hem patolojik biyoklimatik enerjinin ve hem de Oe (Koruyucu organizmal direnç) enerjinin meridyene giriş yeridir. Bu nokta akupunkturize edildiğinde Oe enerji tüm meridyen sirkülasyonunda özellikle lokalize fonksiyonel bozukluk gösteren bölgede ve organda daha aktif olur. Bu kaide: Özellikle kemik-adale ile ilgili fonksiyonel hastalıklarda (Yang E. hakimiyeti içerisinde Yin E. etki) geleneksel Çin tıbbında çok önemlidir.

Kışın patolojik biyoklimatik enerji organizmada ya subkutal dokuda veya kemik dokusunda lokalize yerleşim ve etki gösterir (Şekil A-B) Kışın organizmada hakim enerji form JinE.?dir ve bu da souk ve rüzgarın etkisiyle subkutal dokuda ödeme sıklıkla neden olur. Bu nedenle TM?nin Ting N.?sı ve Yong N.?sı akupunkturize edilerek Yin-Yang enerjetik sağlanır Patolojik biyoklimatik enerji organizmada daha derinde kemik dokuda yerleşim ve etki gösteriyorsa bu takdirde ise TM?nin King N.?sı ile Yu N.?sı akupunkturize edilmelidir.

?Dr. Nguyen Van Ngfhi- Pathogenese und Pathologie der Energetik in der Chinesischen Medizin-Behandlung durch Akupunktur und Massage, Band 2)

BAŞ AĞRILARININ SINIFLANDIRLMASI (König Wancura?ya göre)

1) AĞRININ BÖLGESEL YERLEŞİMİ VE ETKİLENEN MERİDYEN ÇİFTİ?NE GÖRE

A) Ön Bölge Baş ağrısı (Yang Ming) KB-Mi/YD-SK-İK-3I

B) Yan Bölge Ba (Shao-Yan) 3I-SK/Mi-İK-DS

C) Arka Bölge Ba (Tai-Yang) İB-İK/YD-SK-3I-Mi

Ç) Tepe Bölge Ba (Yue-Yin) DS-KC/YD-KB-SK

II) ETYOPATOLOJİK NEDENLERE GÖRE (Geleneksel Çin tıbbı akupunktur teorileri)

A) Hastalığa sebep olan dış kaynaklı etyopatolojik etkenlerden doğan baş ağrıları (Wai Gan Tou Tong)

-Soğuk dalga rüzgarı (Feng-Gang) AC-KB-İB-SK-YD

*Gripal enfeksiyonların seyrinde Ba

-Sıcak dalga rüzgarı (Feng-Re) YD-SK-KB-3I-DS

*Sıcak havalarda semptomatik Ba

-Soğuk dalga rüzgarı (Feng-Gang) AC-KB-İB-SK-YD

*Gripal enfeksiyonların seyrinde Ba-Sıcak dalga rüzgarı (Feng-Re) YD-SK-KB-3I-DS

*Sıcak havalarda semptomatik Ba

B) Hastalığa sebep olan iç kaynaklı etyopatolojik etkenlerden doğan baş ağrıları (Nei Gan Tou Tong)

a) Gan Yang Tou Tong Bö-3I-DS-KC-KA-SK(Karaciğer meridyenindeki artmış Yang enerjisi)

*Gerilim Ba

b) Qi Xu Tou Tong Mi-YD-AC-KB-İK-SK-AD(Hayat enerjisi (Qi)?nin zayıflığı)

*Demir eksikliği ve hipotansiyonda Ba

c) Xue Xxu Tou tong DP-Ka-Mi-İK(Kan ve Kalp fonksiyonlarındaki zayıflık)

*Anemide Ba

ç) Shen Xu Tou Tong İK-Bö-DP-AD-AC(Böbrek fonksiyonlarındaki zayıflık)

*Nörasteni ve hipotansiyonda Ba

d) Tan shi Tou tong Mu-SK-AD-DS (Sekresyonlarda artma ve birikim, ödem)

*Nörastenik depresyonda Ba

C) Dolaşım bozukluklarından kaynaklanan baş ağrıları

-Yu Xue Tou tong SK-İK-AC-KC(Dolaşım duraklaması)

*Posttravmatik Ba

ETYOPATOLOJİK AYRIM

(Dr. Andre Le Barabier-OEDA, Paris/ Akupunkturschule für Aerzte. Hannover-İki yıllık pratik-Teorik Ders Notları 1977/1978)

1) Anatomo-Patolojik doku bozukluğu tespit edilebilen baş ağrıları * % 15> A) Tümör * % 4

B) Travma * % 6

C) Göz, çene, K.B.B ilgili spesifik patolojik durumlar * % 2

Ç) Değişik genel patolojik durumlar * % 4

1. Nörolojik*Syringomiyeli, multiple skleroz

2. Dahiliye *Paget hastalığı, arteritis temporalis

(Bu tip hastalıklarda görülen baş ağrıları akupunktur kapsamına girmez. Bu grup baş ağrılarında akupunktur sınırlı ve kısa etkilidir)

II) Anatomo-Patolojik doku bozukluğu bulguları tespit edilemeyen baş ağrıları * % 85

A- Nevraljiler * % 4*Trigeminal, oksipital, glossofaringeal nevralji

B- Migren-Arterielalji * % 5

C- Psikolojik-Gerilim Ba. Tensionheadache * % 62

Ç- Hipertansiyona bağlı vazomotoralji * % 5

D- Postkomosyonel travmatik Ba * % 6

E- Değişik nedenlere bağlı Ba * % 3

*İntoksikasyon*Meslek stresi*Allerji

(Bu grup baş ağrılarında akupunktur ile tedaviden çok iyi sonuç alınır)

GENEL KOMBİNASYONLARDA BAŞ AĞRISI İÇİN SPESİFİK MUTLAK KULLANILMASI GEREKLİ GENEL AKUPUNKTUR NOKTALARI

AC-7 (Lie Tsiue) -Meridyen Lo noktası

KB-4 (Ro Kou) -Meridyen Kaynak noktası

İB-3 (Hao Ki) – Meridyen Yu noktası

İK-10 (Tien Tchu) – Genel Parasempatik etki

SK- 20 (Fong Tchere) – Genel Sempatik etki

YD=Tou Mo-20 ( Pae Roe) – Refleks kranial vital merkezi etki

KC- 3 (Tae Tchrong) – Meridyen Yu noktasi, Genel spazmolitik

İK- 60 (Kroun Loun) – Meridyen King moktası, G. Aspirin noktası

3I-3 (Tchong Tchou) – Meridyen Yu ve tonize edici noktası

Mi-36 (Sann Li) – Meridyen Ho noktası, sıhhatli ve daima genç kalmayı sağlar (Ewige Junge), tüm genel patolojide ve organik fonksiyonlarda tesirlidir. Midenin sedatif noktasıdır.

SIKLIKLA KULLANILAN GENEL DİĞER NOKTALAR

YD-16 (UFong Fou) YD- 23 (Chang Sing)YD-24 (Chen Thing) 3I-23 (Seu Tchou Rong)

3I-10 (Tien Tsing)=Meridyen Ho sedatif noktası3I-5 (Oae Koann)=Meridyen Lo noktası İK-2 (Tsroang Tchou) İK-5-6 (Wou Tchou-Sing Koang) İK-7 (Tong Tien) İK-23 (Chenn Yu)=Böbrek enerji stimüle eden nokta

İK-62 (Chenn mo) İK-65-(Tchou Kou)=Meridyen Sedatif-Yu noktası İK-67 (Tche Yin) =Medridyen tonize edici nokta SK-8 (Tienn Tchrong)

SK-8 (Tienn Tchrong) SK-9 (Fou Po), SK-14 (Yang Po) SK-38 (Yang Fou)=Meridyen King noktasıSK-40 (Tsiou Chu)=Meridyen kaynak noktası SK-41 (lamp lap)=Meridyen Yu noktası

SK-43 (Kap Ki)=Meridyen Long noktasıSK-44 (Tsiao Yin)=Meridyen Ting noktası KC-2 (Sing Tsienn)=Meridyen Yong-Sedatif noktası Bö-3 (Tai Ki)=Meridyen Yu-Kaynak noktası

Bö-7 (Fou Leou)=Meridyen King-Tonize edici noktası AD-6 (Tsri Hae) AD-12 (Tchong Juenn))=Mide Mo noktası Mi-1 (Sing Lap)=Meridyen Ting noktası

Mi-8 (Troue)Mi-40 (Fong Long)=Meridyen Lo noktası Mi-41 (Tc Tchi ki)=Meridyen Tonize edici- King noktası

Mi-45 (Li toe)=Meridyen Ting-Sedatif noktası DP-2 (Tae Tou)=Meridyen Yong-Tonize edici noktası DP-3 (Tae Po)=Meridyen Yu-Yuan ve Kaynak noktası DP-4 (Kong Soun)=Meridyen Lo Geçiş noktası

DP-6 (Sannyi Tsiao)=Alt ekstremitelerde üç Yin meridyen birleşim noktası, Kan ve Dolaşım, Genel enerji fonksiyonlarını regüle eden nokta, Ka-3 (Chao Hae)=Meridyen ho noktası Ka-5 (Trong Li)=Meridyen Lo-Geçiş noktası

Ka-7 (Chenn Menn)=Meridyen Yu-Yuan noktası DS-6 (Nei Koann)=Meridyen Lo-Geçiş noktası DS-7 (Tae Ling) Meridyen Dışı Nokta (MDN=PaM-1) (Si Shen Chong, Tou mo-20 çevresinde 4 nokta)

MDN-3 (Jinn Trang) MDN-5 (Shan Gen), MDN-7 (Yu Wei) MDN-9 (Tae Yang) MDN-13, MDN-28 (Feng Yan)

MDN-29 (Xin Shi) Yeni Nokta (YN)-27 (An Mian 1) YN-28 (An mian 2)

DİKKATE ALINAN ETYOLOJİK FAKTÖRLERE GÖRE KOMBİNASYONLARA İLAVE EDİLMESİ GEREKLİ AKUPUNKTUR NOKTALARI

– Klimatik faktörlerin (Rüzgar, Soğuk, Sıcak, Nem) etkili olduğu ve ayrıca servikal artrozu bulunanlarda baş ağrısı

İB-3 (Hao Ki) – Servikal bölgeye spazmolitik spesifik etki, yang YD anahtar noktası

SK-41 (Lamp Lap) – Eğer ağrı parietal bölgeye lokalize ise kombinasyona Yan Tai Mu anahtar noktası (Spesifik etki)

2- Alimenter faktörler- Gastrointestinal semptomla birlikte baş ağrısı

İK-20 (Pi Yu) – DP ve meridyeninin enerjetik fonksiyonlarının uyarıcı noktasıdır.

DP-5 (Chang Tsiou) – Eklem ve alakalı yapıların spesifik sentral yenileyici ve koruyucu et- kisi vardır. Meridyen King-Sedatif noktasıdır.

Bö-7 (Fou Leou) – Meridyen King-Tonize edici noktasıdır.

DP-1 (Yin Po) – Şikayetler tatlı yiyeceklerden sonra oluyorsa, meridyen Ting nok tası kombinasyona alınır.

KC-1 (Tae Toun) – Şikayetler ekşi yiyeceklerden sonra başlıyorsa, meridyen Ting nok tası kombinasyona alınır.

3- Kondisyonel- Kalıtım enerji yetersizliğine bağlı faktörlerden oluşan baş ağrısıBö-7 (Fou Leou) – Sıvı alınım ve atılımı, hormonal, metabolik ve aktivite, irade, karar lılık, psişik ajitasyonlar ve genial kalıtım enerjetik fonksiyonların aktive edici meridyen king noktasdır.

İK-23 (Chenn Yu) – Bö ve meridyen enerjetik fonksiyonlarının uyarıcı noktasıdır.

DP-4 (Kong Soun) -Meridyen Lo Geçiş noktası ve Tchrong Mo anahtar noktasıdır ve Yin Oe?nin anahtar noktası DS-6 (Nei Koann) ile birlikte kullanımı Yang- Yin enerjetik denge bozukluklarını gidererek semptomları düzeltir.

4- Hipertoni-damarsal fonksiyonlara bağlı baş ağrılarıHipertansiyon, dolaşımsal konjesyondan Yang Tsiao-Mo, yani Yang Keo meridyen enerjetik sirkülasyondan sorumludur ve anahtar nokta İK-62 (Koann Yuann Yu)dur.

DS-6 (Neiko Ann) – Organdan çok fonksiyonel meridyen olan DS meridyeninin Lo-Geçiş noktasıdır.

İK-38 (Fao Keo) – Eritropoetik etkisiyle her türlü anemide, aşırı kilo kaybı ve asteniklerde, Tbc.?nin her türünde, amfizem, asmatik şikayetlerde, spazm ve spastik öksürük, hıçkırık ve osteoporozda da etkilidir.

Mi-36 (Sann Li) – Tüm klinik patolojide her türlü organ ve fonksiyonlarında tüm hastalık larda özgün etkinliği olan ve Mi meridyenin klinik anlamda sedatif nok tasıdır.

5- Hormonal faktörler-Mesela menstrüasyona bağlı baş ağrıları

DS-6 (Sann Yi siao) -Periferik ve serebral dolaşım fonksiyon, kan ve enerjetik fonksiyonlarda ve kadınlarda spesifik jinekolojik şikayetlerde, erkeklerde spesifik üro genital şikayetlerde kan, enerji, hormonal etkinliği olan nokta.

6- Baş bölgesinde aşırı Yin enerjetik fonksiyon, buna karşılık Yang enerjetik fonksiyon yetersizliği olan vakalarda temporo-frontal bölgede sıcaklık değişiklikleri ile birlikte baş ağrıları

3I-3 (Tchong Tchou) – Daha çok fonksiyonel özellikle metabolizmadan sorumlu meridyenin tonize edici noktası, tüm vücut fonksiyonlarının yetersizlik durumlarında bir anahtar nokta olarak kullanılır.

Ka-3 (Chou Hae) – Klimatik soğuk etkiyle oluşan baş ağrısı, depresyon, üzüntü ve sıkın tının giderilmesinde, psikastenide, diş ağrılarında fonksiyonel etkisi olan meridyeninHo noktasıdır.

Ka-5 (Trong Li) – Meridyen Lo noktasıdır.

Ka-7 (Chenn Menn) – Meridyenin Yu-Yuann/Sedatif noktasıdır. Her türlü psikopatik ve nevras tenik durumlarda, baş ve yüze kan birikimi, buna karşılık akrenlerde aşırı soğukluk, yani perifer direncin arttığı durumlarda özgün etkisinden dolayı kullanılan noktadır.

7-Yüzde kızarma veya sıcaklıkla seyreden migren (yarım baş ağrıları)Organdan çok fonksiyonel (dolaşımseksüalite) bir meridyen olan DS meridyen kombinasyonlarda programa alınmalıdır.

DS-6 (Nei Koann) – Yinoer regülasyondan sorumlu noktadır.

DS-7 (Tae Ling) – Meridyen Yu-Yuann/Kaynak ve sedatif noktasıdır. Dört önemli fonksiy onu vardır: Kardiovasküler; lokal konktroktür ve spazmlar=Dupuytren sendromu; seksüel fonksiyon (Mi-30 ve Bö-11 ile); gastrointestinal, özellikle sindirim, bulantı ve kusmalarda.

Baş bölgesinde aşırı Yang enerjisi birikimine bağlı baş ağrısı

Yang enerjisinin alt ekstremitelere aşağı kısımlara çekmek için her iki tarafta tonize ederek şu noktalar alınır:

Mi-37 (Ku Sing Chang Lien) – Kalın barsak merdiyeni Ho noktasıdır.

SK-39 ( Juang Tchong) – Alt Yang meridyenlerin grup Lo/Geçiş noktasıdır.

İK-23 (Chenn Yu) – Bö ve meridyen fonksiyonlarını uyarır.

Bö-2 (Jann Kou) – Meridyen Yong noktası (Bilateral sedasyon)

Bö-3 (Tae Ki) – Meridyen Yu-Kaynak noktası (Bilateral sedasyon)

BAŞ AĞRILARINDA KULAK AKUPUNKTURU TEMEL TEDAVİ NOKTALARI=Çin metodu (2, 4, 10, 11, 16, 19, 25, 26, 30, 31, 40, 41)

Etki mekanizması: N. Vagus. N. Trigeminus, N. aurikularis magnus innervasyonu.

Fossa Triangularis: P-51 (analjezik, sempatik etki), P-55, P-59 (Hipertansiyon)

Cavum Conchiale: P-95 (Böbrek), P-96 (Safra Kesesi) (Sağ kulakta)

Antitragus: P-26a, P-35 (Analjezi, Talamus-Hipotalamus inhibisyonu=Nogier), P-22 (Endokrin)

P-33 (Alın), P-29 (Polster-occipit Analjezi, Hipotoni, Vertigo), P-34 (Subkorteks), P-36 (Çatı analjezisi), P-23 (Over), P-32 (Testis)

Lobulus (Kulak Memesi): P-7a (Nevrasteni)Kulak Kenarı: Px (Nogier Nevrasteni)

Concha: P-100 (Kalp-Analjezi-Ritim bozukluğu-Tansiyon stabilizasyonu

Write a Reply or Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir